Privacystatement MasterMama

MasterMama gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72000570, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacystatement legt uit hoe MasterMama met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie MasterMama persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) klanten;
b. bezoekers van www.mastermama.nl;
c. deelnemers aan bijeenkomsten van MasterMama;
d. alle overige personen die met MasterMama contact opnemen of van wie MasterMama persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
MasterMama verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een afspraak), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van MasterMama zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking
MasterMama verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. de facturatie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door het plannen van afspraken, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de website www.mastermama.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond
MasterMama verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Persoonsgegevens delen met derden
MasterMama deelt persoonsgegevens met derden als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is, bijvoorbeeld met de Belastingdienst en de eigen accountant. MasterMama deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

6. Doorgifte buiten de EER
MasterMama geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt MasterMama ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt na overleg en als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

7. Bewaren van gegevens
MasterMama bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. MasterMama hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. gespreksgegevens: 2 jaar na het einde van het coachingstraject;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

8. Wijzigingen privacystatement
MasterMama kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van MasterMama gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht MasterMama te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met MasterMama door een e-mailbericht te sturen naar info@mastermama.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop MasterMama persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met MasterMama door een e-mailbericht te sturen naar info@mastermama.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).